Regulamin sklepu internetowego www.sklepdlapsa.pl

§I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklepdlapsa.pl jest firma
 2. Korzystanie ze sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 3. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie całej Polski.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych warunki zamówienia uzgadniane są indywidualnie.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie sklepdlapsa.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w polskich złotych.

§II. Definicje i objaśnienia

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.sklepdlapsa.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez sklep,
  • klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w sklepie internetowym,
  • konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym,
  • newsletter – ulotka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach,
  • baza sklepu internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień,
  • koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego klient precyzuje szczegóły zamówienia, takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
  • uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§III. Rejestracja i dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy regulamin poprzez uruchomienie linku znajdującego się w mailu otrzymanym od firmy bądź klikając w „Checkbox” znajdujący się nas stronie w formularzu rejestracyjnym, oznaczający akceptację regulaminu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną na pozostawiony przy rejestracji konta adres email zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§IV. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklepdlapsa.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie wskazując na stronie produktu, którym jest zainteresowany poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), klient wskazuje:
  • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach,
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 3. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu sposobu płatności, sposobu dostawy i naciśnięcie przycisku „Podsumowanie” klient przechodzi do etapu logowania lub rejestracji.
 5. W momencie kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy nabywcą a sklepem internetowym sklepdlapsa.pl.

§ V. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez klienta zamówienia.
 4. Jeżeli sklepdlapsa.pl nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez klienta zamówienia, zawiadomi o tym klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.

§ VI. Reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres

§ VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw. 
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw. 
 3. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i że akceptuje jego treść. 
 4. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 15.03.2015 r.